%d9%85%d8%ac%db%8c%d8%a8 %d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86 %d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3

اشتراک در انتخابات سهم گرفتن در روند ملی

18.04.2018 13:37

 

 

اشتراک در انتخابات سهم گرفتن در روند ملی  

نویسنده : سبحان امیری

هر چند روند انتخابات در گذشته در افغانستان باعث بعضی مشکلات در داخل این کشور شده و نتوانسته است که به اساس تعریفی که این روند دارد در افغانستان صورت بگیرد اما با آن هم این پروسه به عنوان یک روند دموکراتیک توانسته است که وضعیت را در افغانستان تا اندازه ای تغییر بدهد .  نخست باید دانسته شود که تعریفی که از انتخابات است و پس از آن بعد های دیگر انتخابات را مورد در شرایط کنونی افغانستان بررسی میکنیم  تعریف انتخابات   سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته  ای كه در یك محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود ومعین صورت می گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع ومرام خاصی از سوی اكثریت مردم می شود میباشد .

این روند در افغانستان پس از چندین دهه جنگ یک پروسه جدید است و هر کار تازه یی با مشکلات و دشواری های مواجه میباشد . در افغانستان نیز پس از بیش از چهار دهه جنگ و نا بسامانی برای نخستین بار در سال 2004 انتخابات صورت گرفت و مردم به گونه گسترده در آن اشتراک کردند . اما پس از بد تر شدن وضعیت در افغانستان این روند در سال 2009 نیز به یک سلسله دشواری ها همراه بود . اما با آن هم این روند به عنوان یک روند دموکراتیک توانست که از نا بسامانی های احتمالی در افغانستان جلوگیری کند و  همینگونه انتخابات سال 2014 نیز نتوانست که به عنوان یک پروسه ملی یک برنده داشته باشد و پس از برگزاری این انتخابات افغانستان دامن گیر یک سلسله بحران ها شد . اما اکنون انتخابات پارلمانی فرا رسیده و قرار است در ماه میزان افغانستان یکبار دیگر شاهد انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی ها باشد نیاز است که همه ای مردم افغانستان در این روند ملی اشتراک کنند و کاندید های مورد نظر خود را که واقعا وطن دوست و خدمتگذار مردم هستند را انتخاب کنند و نگذارند که دیگردر  پارلمانی افغانستان نمایندگان جعلی مردم راه پیدا کنند . در این اواخر مردم از عدم اشتراک در انتخابات سخن میگویند و علاقه ای به شرکت در این روند ملی نشان نمی دهند هر چند عدم علاقه مندی  و اظهار نظر آنان سخن به جا است زیرا انتخابات افغانستان در طول شانزده سال نتوانسته است که تمثیل کننده اراده واقعی مردم افغانستان باشد . اکنون که روند ثبت نام رای دهندگان در مراکز ولایات کشور و ولسوالی افغانستان شروع شده نیاز است که همه مردم افغانستان در این روند ملی اشتراک کنند زیرا چاره یی  جز شرکت در انتخابات برای مردم افغانستان باقی نمانده است . اکنون کمیسیون مستقل انتخابات نیز اظهار آمادگی کرده است که بخاطر جلوگیری از تقلب در انتخابات از هر گونه امکانات استفاده میکند و نمیگذارد که این بار انتخابات افغانستان مانند گذشته بدنام شود . اما نباید در شرایط کنونی افغانستان انتخابات بدون تقلب را انتظار داشت زیرا اکنون نیز زورمندان در قدرت هستند و از هر گونه امکانات بخاطر رسیدن شان به پارلمانی استفاده میکنند و همچنان انتخابات پارلمانی افغانستان مانند گذشته با استفاده از همان سیستم کهنه برگزار میشود اما اینبار تفاوت اندکی با گذشته وجود دارد و این میتواند از مداخله در انتخابات بکاهد . اما اینرا باید بدانیم که هیچ اراده قوی تر از ارده ملت ها نبوده و همواره سرنوشت کشور ها توسط مردم آن تغییر کرده است . اکنون سرنوشت افغانستان نیز به دست مردم افغانستان است که با شرکت در انتخابات خواهان چگونه پارلمان که یکی از قوه ای های اساسی و سرنوشت ساز برای افغانستان میباشند . افغان ها نباید این بار بگذارند که یکبار دیگر مانند پارلمان گذشته انسان های زور گوی ، رشوه خوار و غرق در فساد وارد خانه ملت شوند هر چند که در میان نمایندگان کنونی نیز استثنااتی وجود دارد که در فکر مردم خود هستند و به مردم خود می اندیشند  . این خانه ( پارلمان) خانه ملت است و سرنوشت آنرا نیز ملت افغانستان تعین کند .

 

99